Xuất khẩu - Các thông tin phục vụ khai báo hải quan

Mã số thuế của người gửi - nếu có;

Mã số thuế của người nhận - nếu có;

Tên, số lượng, khối  lượng, giá trị, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa;

Mã HS Code của từng mặt hàng;


Hình thức xuất khẩu:

+ Hàng quà biếu, tặng;

+ Hàng mẫu;

+ Hàng thương mại;

+ Khác.