Hệ thống văn bản

Cơ sở pháp lý

Dịch vụ Tài liệu/gói nhỏ

Dịch vụ Bưu kiện

Dịch vụ EMS

Dịch vụ VNQP

Dịch vụ UPS

Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014

x

x

x

x

x

Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015: Quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật Hải quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát Hải quan

x

x

x

x

x

Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 01/04/2015: Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu

x

x

x

x

x

Thông tư 69/2018/TT-BTC ngày 15/05/2018: Quy định thủ tục Hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của DN được chỉ định

x

x

x

Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 x x
 x  x  x

Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/04/2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ Bưu chính của Doanh nghiệp được chỉ định

x

x

x Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế
     x  x  x

Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/08/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/04/2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ Bưu chính của Doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

x

x

x

x

x

Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016: Quy định chi tiết một số điều  và biện pháp thi hành luật thuế XNK

x

x x x x
 Quy định hải quan của từng nước (đối với hàng xuất đi quốc tế) x  x