Tài liệu bảo đảm

Thông tin chung về dịch vụ

Là dịch vụ chuyển phát thư, bưu thiếp, tài liệu, ấn phẩm có định vị từ người gửi đến người nhận giữa Việt Nam với các nước trên thế giới trong khuôn khổ Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) thông qua mạng lưới của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Giới hạn kích thước, khối lượng

Loại dịch vụ

Tiêu chuẩnkhối lượng

Tiêu chuẩn kích thước

Thư, bưu thiếp, ấn phẩm

2kg

Tối đa 165mm x 245 mm Sai số 2mm

Vật phẩm dùng cho người mù

7kg

Tối thiểu 210 mm x 148 mm; Tối đa tổng Dài + Rộng + Cao = 900 mm với 1 chiều không vượt quá 600 mm ; Sai số 2 mm.

Túi M (túi đặc biệt chứa báo, ấn phẩm định kỳ, sách và các tài liệu in ấn khác gửi cho cùng một người nhận tại cùng một địa chỉ)

30kg


Phạm vi cung cấp dịch vụ

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cung cấp dịch vụ tới hơn 200 nước trên thế giới thuộc Liên minh Bưu chính.

Chỉ tiêu thời gian tài liệu bảo đảm

Xem chi tiết chỉ tiêu thời gian dịch vụ tại đây

Dịch vụ giá trị gia tăng

I. Chiều đi
 Chấp nhận tại địa chỉ
 Thay đổi họ tên, địa chỉ nhận
 Rút bưu gửi
 Chuyển hoàn
II. Chiều đến
 Phát theo yêu cầu người nhận
 Lưu ký
 Hộp thư thuê bao
 Xuất trình kiểm hóa hải quan túi M

Bảng cước công bố dịch vụ

Xem chi tiết bảng cước công bố dịch vụ tại đây

Tài liệu thường Là dịch vụ chuyển phát thư, bưu thiếp, tài liệu, ấn phẩm không có số hiệu từ người gửi đến người nhận giữa Việt Nam với các nước trong khuôn khổ Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) thông qua mạng lưới của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.