Những mặt hàng được vận chuyển

Quy định về 5 mặt hàng nguy hiểm được phép chấp nhận qua dịch vụ Bưu chính bằng đường Hàng không

 

(1) Mẫu bệnh phẩm thu thập trực tiếp từ người hoặc động vật, bao gồm, nhưng không giới hạn: phân, secreta , máu và các thành phần của máu , mô và dịch mô bệnh phẩm, và các bộ phận cơ thể được vận chuyển cho các mục đích như nghiên cứu , chẩn đoán, các hoạt động thăm dò, và điều trị bệnh và phòng ngừa.

(2) Chất lây nhiễm (Category B - UN 3373) được đóng gói phù hợp với các yêu cầu của hướng dẫn đóng gói 650, và đá khô khi được sử dụng như một chất làm lạnh cho UN 3373.

(3) Chất phóng xạ đóng gói trong kiện hàng miễn trừ, UN 2910 và UN 2911, với mức độ bức xạ bằng 1/10 của các chỉ số liệt kê tại Bảng 2-14, Chương 7, Phần 2 của Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật.

(4) Pin kim loại (không sạc được) nằm trong thiết bị UN 3091 được đóng gói tuân thủ các yêu cầu của mục II hướng dẫn đóng gói 970, không quá 4 cells hoặc 02 viên pin trong cùng 01 bưu gửi.

(5) Pin ion (sạc được) nằm trong thiết bị UN 3481 được đóng gói tuân thủ các yêu cầu của mục II hướng dẫn đóng gói 967, không quá 4 cells hoặc 02 viên pin trong cùng 01 bưu gửi

.