Những điều cần biết về hàng nguy hiểm

Các loại hàng hóa nguy hiểm chung


(1) Chất nổ;

(2) Chất khí;

(3) Chất lỏng dễ cháy;

(4) Chất dễ cháy khác (rắn, khí);

(5) Chất ôxy hóa;

(6) Chất độc;

(7) Chất phóng xạ;

(8) Chất ăn mòn;

(9) Các chất nguy hiểm khác