Tài liệu thường

Thông tin chung về dịch vụ

Là dịch vụ chuyển phát thư, bưu thiếp, tài liệu, ấn phẩm không có số hiệu từ người gửi đến người nhận giữa Việt Nam với các nước trên thế giới trong khuôn khổ Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) thông qua mạng lưới của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Giới hạn kích thước, khối lượng

 Loại dịch vụ

Tiêu chuẩn khối lượng

 Tiêu chuẩn kích thước

Thư, bưu thiếp, ấn phẩm

2kg

Tối đa 165mm x 245 mm 

(Sai số 2mm)

Vật phẩm dùng cho người mù

7kg

Tối thiểu 210 mm x 148 mm; 

Tối đa tổng Dài + Rộng + Cao = 900 mm với 1 chiều không vượt quá 600 mm

(Sai số 2 mm)

Túi M (túi đặc biệt chứa báo, ấn phẩm định kỳ, sách và các tài liệu in ấn khác gửi cho cùng một người nhận tại cùng một địa chỉ)

 30kg

Không quy định

Phạm vi cung cấp dịch vụ

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cung cấp dịch vụ tới hơn 200 nước thuộc Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU)

Chỉ tiêu thời gian tài liệu bảo đảm

Xem chi tiết chỉ tiêu thời gian dịch vụ tại đây

Dịch vụ giá trị gia tăng

I. Chiều đến
Hộp thư thuê bao

• Xuất trình kiểm hóa hải quan (áp dụng cho túi M)

Bảng cước công bố dịch vụ

Xem chi tiết bảng cước công bố dịch vụ tại đây

Điều kiện chấp nhận

-     Tuân thủ các quy định chung gồm:

+ Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện của các nước, không chứa các vật phẩm cấm gửi theo quy định;

+ Tiêu chuẩn khối lượng và kích thước tương ứng với từng loại dịch vụ;

+ Hoàn tất thủ tục xin cấp phép đối với các loại tài liệu, ấn phẩm thuộc diện quản lý chuyên ngành.

-      Khi ký gửi bưu gửi, phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến người gửi, người nhận (họ tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc email nếu có);

-      Kê khai đầy đủ thông tin trên các ấn phẩm dịch vụ:

+ Trên Phiếu gửi theo dịch vụ BĐ1 đối với dịch vụ tài liệu thường;

+ Nội dung hàng gửi trên CN 22/23 bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt (áp dụng cho túi M);

-      Các giấy tờ đi kèm: Các loại giấy phép chuyên ngành hoặc Công văn cam kết.

Tài liệu thường Là dịch vụ chuyển phát thư, bưu thiếp, tài liệu, ấn phẩm không có số hiệu từ người gửi đến người nhận giữa Việt Nam với các nước trong khuôn khổ Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) thông qua mạng lưới của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.