Tài liệu túi M thường

Tài liệu - TMDT ePacket Là dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thương mại điện tử (APP ePacket - Ecommerce packet) có số hiệu, trạng thái theo quy định của UPU và được trao đổi trong phạm vi các nước thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Tài liệu thường Là dịch vụ chuyển phát thư, bưu thiếp, tài liệu, ấn phẩm không có số hiệu từ người gửi đến người nhận giữa Việt Nam với các nước trong khuôn khổ Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) thông qua mạng lưới của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.