Bảng cước công bố dịch vụ Prime Tracked

BẢNG CƯỚC

DỊCH VỤ BƯU PHẨM PRIME TRACKED ĐI QUỐC TẾ

Đã bao gồm phụ phí xăng dầu và thuế giá trị gia tăng

 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BĐVN ngày     tháng      năm 2019

của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam)

 

 

A.    Cước chính

I.       Cước đối với Tài liệu (Thư, bưu thiếp, ấn phẩm)

 

Nước nhận

Đến 20 gr

Trên 20 gr đến 100 gr

Trên 100 gr đến 250 gr

Trên 250 gr đến 500 gr

Trên 500 gr đến 1000 gr

Trên 1000 gr đến 1500 gr

Trên 1500 gr đến 2000 gr

Great Britain

83.000

106.000

148.000

229.000

399.000

606.000

814.000

United State

85.000

112.000

161.000

257.000

460.000

707.000

955.000

 

II.   Cước đối với Gói nhỏ

 

Nước nhận

Đến 20 gr

Trên 20 gr đến 100 gr

Trên 100 gr đến 250 gr

Trên 250 gr đến 500 gr

Trên 500 gr đến 1000 gr

Trên 1000 gr đến 2000 gr

Great Britain

83.000

106.000

148.000

229.000

399.000

718.000

United State

85.000

112.000

161.000

257.000

460.000

839.000

 

B.    Cước dịch vụ giá trị gia tăng

 

STT

Loại dịch vụ

Mức cước

Ghi chú

I

Bưu phẩm Prime Tracked chiều đi

 

 

1

Chấp nhận tại địa chỉ

Do Bưu điện Tỉnh, thành phố quy định

 

2

Đóng gói

Do Bưu điện Tỉnh, thành phố quy định

3

Thay đổi họ tên, địa chỉ nhận

Còn tại bưu cục nhận gửi hoặc bưu cục ngoại dịch

- Thu cước phục vụ: 22.000 đ/bưu phẩm
- Thu thêm cước đến địa chỉ mới (nếu có)

 

4

Rút bưu gửi

Còn tại bưu điện tỉnh chấp nhận

Thu cước phục vụ: 7.000 đ/bưu phẩm

Hoàn lại cước gửi cho khách hàng (có bao gồm thuế GTGT)

Còn tại bưu cục ngoại dịch

-Thu cước phục vụ: 22.000 đồng/bưu phẩm

- Thu cước chuyển hoàn bưu phẩm về bưu cục chấp nhận: 15.000 đồng/bưu phẩm

Hoàn lại cước gửi cho khách hàng
(có bao gồm thuế GTGT)

5

Chuyển hoàn

Thu cước chuyển hoàn bưu phẩm về bưu cục chấp nhận: 15.000 đồng/bưu phẩm

Không hoàn lại cước gửi cho khách hàng

6

Xuất trình kiểm hóa gói nhỏ chuyển hoàn

6.600 đồng/gói nhỏ

Thu thêm các khoản phí, lệ phí làm thủ tục hải quan theo quy định của Nhà nước.

II

Bưu phẩm Prime Tracked chiều đến

 

 

1

Lưu ký

Áp dụng như đối với dịch vụ bưu phẩm trong nước

2

Hộp thư thuê bao

 

3

Phát theo yêu cầu người nhận

Do Bưu điện Tỉnh, thành phố quy định

4

Xuất trình kiểm hóa hải quan gói nhỏ đến Việt Nam

6.600 đồng/gói nhỏ

Thu thêm các khoản phí, lệ phí làm thủ tục hải quan theo quy định của Nhà nước.

 

C.    Bồi thường

Đối với các trường hợp bưu phẩm bị mất hoặc hư hại (hoàn toàn hoặc một phần) do lỗi của nhà cung cấp dịch vụ:

-          Mức bồi thường cho mỗi bưu gửi là Tài liệu: 500.000 đồng/bưu gửi.

-          Mức bồi thường cho mỗi bưu gửi là Gói nhỏ: 1.000.000 đồng/bưu gửi.

-          Không hoàn trả cước gửi.