Bảng cước công bố dịch vụ Prime Tracked

BẢNG CƯỚC

DỊCH VỤ BƯU PHẨM PRIME TRACKED ĐI QUỐC TẾ

Đã bao gồm phụ phí xăng dầu và thuế giá trị gia tăng

 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BĐVN ngày     tháng      năm 2021

của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam)

 

 

A.     Cước đối với Gói nhỏ

 

Nước nhận

Đến 20 gr

Trên 20 gr đến 100 gr

Trên 100 gr đến 250 gr

Trên 250 gr đến 500 gr

Trên 500 gr đến 1000 gr

Trên 1000 gr đến 2000 gr

Great Britain

81.000

122.000

198.000

321.000

567.000

1.060.000

United State

82.000

126.000

209.000

343.000

612.000

1.149.000

 

B.    Cước dịch vụ giá trị gia tăng

 

STT

Loại dịch vụ

Mức cước

Ghi chú

I

Bưu phẩm Prime Tracked chiều đi

 

 

1

Chấp nhận tại địa chỉ

Do Bưu điện Tỉnh, thành phố quy định

 

2

Đóng gói

Do Bưu điện Tỉnh, thành phố quy định

3

Thay đổi họ tên, địa chỉ nhận

Còn tại bưu cục nhận gửi hoặc bưu cục ngoại dịch

- Thu cước phục vụ: 22.000 đ/bưu phẩm
- Thu thêm cước đến địa chỉ mới (nếu có)

 

4

Rút bưu gửi

Còn tại bưu điện tỉnh chấp nhận

Thu cước phục vụ: 7.000 đ/bưu phẩm

Hoàn lại cước gửi cho khách hàng (có bao gồm thuế GTGT)

Còn tại bưu cục ngoại dịch

-Thu cước phục vụ: 22.000 đồng/bưu phẩm

- Thu cước chuyển hoàn bưu phẩm về bưu cục chấp nhận: 15.000 đồng/bưu phẩm

Hoàn lại cước gửi cho khách hàng
(có bao gồm thuế GTGT)

5

Chuyển hoàn

Thu cước chuyển hoàn bưu phẩm về bưu cục chấp nhận: 15.000 đồng/bưu phẩm

Không hoàn lại cước gửi cho khách hàng

6

Xuất trình kiểm hóa gói nhỏ chuyển hoàn

6.600 đồng/gói nhỏ

Thu thêm các khoản phí, lệ phí làm thủ tục hải quan theo quy định của Nhà nước.

II

Bưu phẩm Prime Tracked chiều đến

 

 

1

Lưu ký

Áp dụng như đối với dịch vụ bưu phẩm trong nước

2

Hộp thư thuê bao

 

3

Phát theo yêu cầu người nhận

Do Bưu điện Tỉnh, thành phố quy định

4

Xuất trình kiểm hóa hải quan gói nhỏ đến Việt Nam

6.600 đồng/gói nhỏ

Thu thêm các khoản phí, lệ phí làm thủ tục hải quan theo quy định của Nhà nước.

 

C.    Bồi thường

1. Trường hợp bưu phẩm bị mất hoặc hư hại (hoàn toàn hoặc một phần) do lỗi của nhà cung cấp dịch vụ:

-          Mức bồi thường cho mỗi bưu gửi là Tài liệu: 500.000 đồng/bưu gửi.

-          Mức bồi thường cho mỗi bưu gửi là Gói nhỏ: 1.000.000 đồng/bưu gửi.

2. Trường hợp bưu phẩm bị chuyển hoàn sai do lỗi của nhà cung cấp dịch vụ:

        -          Miễn cước chuyển hoàn và bồi thường cước gửi cho khách hàng (có bao gồm thuế giá trị gia tăng).