Bảng cước công bố dịch vụ Bưu kiện chuyên tuyến Hàn Quốc

BẢNG CƯỚC BƯU KIỆN TIẾT KIỆM CHUYÊN TUYẾN HÀN QUỐC

(Đã có thuế giá trị gia tăng và PPXD)

Ban hành kèm theo Quyết định số 774/QĐ-BĐVN ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam


1. CƯỚC CHÍNH

Khu vực phát

Giá cước

01 kg đầu tiên

Mỗi 01 kg tiếp theo

Seoul

294.400

204.700

Các khu vực khác ngoài Seoul

450.800

204.700


 

2. PHỤ PHÍ VÀ CÁC DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

- Hỗ trợ làm thủ tục hải quan (áp dụng với hàng hóa không được xem là hàng mẫu, quà biếu tặng) : 379.500 đồng/ lô hàng

- Thay đổi địa chỉ: được miễn phí cho khách hàng