Nhập khẩu - Quy trình nhập khẩu hàng hóa

 


* Mt s ni dung cn lưu ý đi vi:

Dch v chuyn phát tiết kim 

- Dch v EMS