Nhập khẩu - Phân loại hàng hóa nhập khẩu

 -  Hàng thương mại: Hàng nhập có hợp đồng - Khách hàng tự mở tờ khai trên hệ thống VNACCS

-  Hàng không mang tính chất thương mại: Hàng của cơ quan, tổ chức không có hợp đồng thương mại - Khách hàng tự mở tờ khai hoặc ủy quyền cho Bưu điện mở tờ khai (gửi công văn ủy quyền mở tờ khai) trên hệ thống VNACCS

-  Hàng quà biếu: Công ty thay mặt khách hàng làm thủ tục hải quan theo hình thức kê khai hải quan giấy.