Tài liệu thường

Thông tin chung về dịch vụ

Là dịch vụ chuyển phát thư, bưu thiếp, tài liệu, ấn phẩm không có số hiệu từ người gửi đến người nhận giữa Việt Nam với các nước trên thế giới trong khuôn khổ Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) thông qua mạng lưới của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Giới hạn kích thước, khối lượng

 Loại dịch vụ

Tiêu chuẩn khối lượng

 Tiêu chuẩn kích thước

Thư, bưu thiếp, ấn phẩm

2kg

Tối đa 165mm x 245 mm 

(Sai số 2mm)

Vật phẩm dùng cho người mù

7kg

Tối thiểu 210 mm x 148 mm; 

Tối đa tổng Dài + Rộng + Cao = 900 mm với 1 chiều không vượt quá 600 mm

(Sai số 2 mm)

Túi M (túi đặc biệt chứa báo, ấn phẩm định kỳ, sách và các tài liệu in ấn khác gửi cho cùng một người nhận tại cùng một địa chỉ)

 30kg

Không quy định

Phạm vi cung cấp dịch vụ

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cung cấp dịch vụ tới hơn 200 nước thuộc Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU)

Chỉ tiêu thời gian tài liệu bảo đảm

Xem chi tiết chỉ tiêu thời gian dịch vụ tại đây

Dịch vụ giá trị gia tăng

I. Chiều đi
Chấp nhận tại địa chỉ
Thay đổi họ tên, địa chỉ nhận
Rút bưu gửi
Chuyển hoàn
II. Chiều đến
Phát theo yêu cầu người nhận
Lưu ký
Hộp thư thuê bao

• Xuất trình kiểm hóa hải quan (áp dụng cho túi M)

Bảng cước công bố dịch vụ

Xem chi tiết bảng cước công bố dịch vụ tại đây

Tài liệu - TMDT ePacket Là sản phẩm dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thương mại điện tử (APP ePacket – Ecommerce packet) trên nền dịch vụ bưu phẩm bảo đảm quốc tế theo quy định của UPU và được trao đổi trong phạm vi các nước thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Dịch vụ cung cấp đầy đủ các trạng thái định vị bưu gửi, đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường và khách hàng Thương mại điện tử.
Tài liệu thường Là dịch vụ chuyển phát thư, bưu thiếp, tài liệu, ấn phẩm không có số hiệu từ người gửi đến người nhận giữa Việt Nam với các nước trong khuôn khổ Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) thông qua mạng lưới của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.