Hướng dẫn về chính sách nhập khẩu vào các nước: Anh, EU, Mỹ

Theo thông báo số 207 ngày 21/12/2020, số 116 ngày 26/8/2020 và số 217 ngày 21/12/2020 của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU), Vương quốc Anh sẽ chính thức rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU) dẫn đến một số thay đổi về điều kiện nhập khẩu và chính sách nhập khẩu vào các nước Anh, EU, cùng với đó Mỹ cũng có điều chỉnh điều kiện nhập khẩu đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính kể từ năm 2021. 

I. Cập nhật điều kiện và chính sách nhập khẩu từ ngày 01/1/2021

1. Tại Anh

1.1. Yêu cầu bắt buộc về thông tin hàng hóa

- Tất cả bưu gửi chứa hàng hóa gửi đến Anh phải khai báo đầy đủ thông tin về nội dung hàng hóa theo mẫu CN22/CN23 để phục vụ thông quan điện tử tự động tại nước nhận.

- Các bưu gửi không đáp ứng yêu cầu này sẽ bị chuyển hoàn và người gửi phải chịu trách nhiệm chi trả các chi phí phát sinh khi chuyển hoàn.

1.2. Các loại thuế thu đối với hàng hóa nhập khẩu

- Bổ sung thuế VAT 20%

- Tiếp tục duy trì thu các loại thuế khác: thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt.

1.3. Chính sách thuế

- Hàng quà biếu tặng:

+ Giá trị đến 39 pound: được miễn thuế VAT.

+ Giá trị trên 39 pound: chịu thuế VAT 20%. Người nhận thực hiện nộp thuế khi nhận bưu gửi từ Bưu chính Anh.

- Hàng thương mại:

+ Tất cả hàng thương mại gửi đến Anh đều phải chịu thuế VAT với mức 20%.

+ Hàng có giá trị từ 0 - 135 pound, người gửi cần đăng ký với cơ quan thuế của Anh (HMRC) và thực hiện thanh toán trực tiếp tiền thuế cho cơ quan HMRC, chi tiết thông tin hướng dẫn tại:

https://www.gov.uk/guidance/appoint-someone-to-deal-with-customs-on-your-behalf;https://www.gov.uk/eori;https://www.gov.uk/vat-registration

+ Hàng có giá trị trên 135 pound, người nhận thực hiện trả thuế, phí theo yêu cầu của Bưu chính Anh khi nhận bưu gửi.

- Hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (thuốc lá, xì gà, rượu, bia), người nhận thực hiện trả thuế, phí theo yêu cầu của Bưu chính Anh khi nhận bưu gửi.


LOẠI HÀNG HÓA

CÁC KHOẢN THU

Dịch vụ DDU (người nhận nộp thuế)

Ghi chú

Thuế VAT

Thuế nhập khẩu

Phí xử lý

Bưu phẩm/Prime Tracked

Bưu kiện/EMS

Hàng giá trị >873 poundQuà biếu tặng

Giá trị đến 39 pound
Giá trị trên 39 pound

20%


8 pound

12 pound

25 pound

x


Hàng thương mại

Giá trị đến 135 pound

20%


Người gửi phải đăng ký và trực tiếp nộp thuế cho cơ quan HMRC

Giá trị trên 135 pound

20%

x

8 pound

8 pound

8 pound

x


Hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (rượu, thuốc lá, xì gà,…) và hàng có giá trị > 873 pound


x


2. Tại Mỹ và các nước EU

- Kể từ năm 2021, Mỹ và các nước EU thực hiện thông quan điện tử 100% hàng hóa nhập khẩu, do vậy tất cả bưu gửi chứa hàng hóa gửi đến các nước này phải khai báo đầy đủ thông tin về nội dung hàng hóa theo mẫu CN22/CN23.

- Các bưu gửi không đáp ứng yêu cầu này sẽ bị chuyển hoàn và người gửi phải chịu trách nhiệm chi trả các chi phí phát sinh khi chuyển hoàn.


Chi tiết văn bản vui lòng xem tại đây.